خاطرات یار

تهجد و شب زنده داری

:به نقل از آقای مسعود (مهدی) شریف رازی، فرزند آن مرحوم

مرحوم آیت الله شریف رازی (ره) در عبادات و اقامه نمازهای واجب و مستحب اهتمام ویژه ای داشتند. علی الخصوص تهجد و نماز شب. ایشان حدود 60 سال (از ایام جوانی تا پایان عمر) نماز شبشان ترک نشد. به گونه ای که در هر شرایط و در هر مکانی که حضور داشتند برنامه های خود رو طوری تنظیم می کردند که برای نماز شب بیدار شوند. ر

به خاطر دارم که در یکی از ایام زیارتی امام هشتم (ع)، به همراه ایشان و مادرم عازم مشهد مقدس بودیم. در آن زمان من در سنین نوجوانی به سر می بردم. بلیت قطار نایاب شده بود و ما به سختی سوار قطار شدیم. مسافرین آنقدر زیاد بودند که حتی در سالن های قطار نیز مملو از مسافران و زائران مشهد مقدس بود. مادر در یکی از کوپه ها قرار گرفت و چون داخل کوپه همه زن و بچه بودند، من و ایشان به مانند بسیاری دیگر در راهرو مستقر شدیم! شب هنگام ایشان عبای خود را پهن کرد و من روی عبای ایشان به استراحت پرداختم و تقریباً جای دیگری برای استراحت ایشان باقی نماند. اما ایشان در همان حال و در حالیکه قطار مشغول حرکت بود به سمت قبله بصورت تقریبی ایستاده و مشغول نماز شب شدند. هیچگاه فراموش نمیکنم که نماز شب ایشان تا نزدیک صبح و ایستادن قطار جهت نماز صبح همچنان ادامه داشت. ر

2012-18 © Sharifrazi.com. Designed by Amir Abtahi